عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8114
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/8
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1351/1/1

اصلاح تبصره 1 ماده 86 آئيننامه اجراي مفاداسنادرسمي لازم الاجراء مورخ 1322

نظريه اجازه حاصل از ماده 8 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوب 27شهريورماه 1322 تبصره 1 ماده 86 آئين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 27 شهريورماه 1322 تبصره 1 ماده 86 آئين نامه اجرايمفاد اسناد رسمي لازم اجراء مورخ 1322 بشرح زير اصلاح مي‌شود.
تبصره 1ـ اموالي که بهاي آنها بيش از بيست و پنج هزار ريال نباشد، نياز به انتشاز آگهي ندارد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه