عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8019
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/12
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1351/1/1

تبصره الحاقي به ماده 18آئين نامه قانون ثبت املاك

تبصره زير به ماده 18 آئين نامه قانون ثبت املاک اضافه مي‌گردد.
تبصره" هرگاه نسبت با املاکي که به موجب قانون از طرف وزارتخانه ها يا موسسات دولتي با شهرداري ها تملک مي‌شود بنام صاحبان آن ها هنوز سند مالکيت صادر نشده باشد ملاک وصل بقاياي ثبتي قيمتي خواهد بود که به صاحب ملک پرداخته مي‌شود. "


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه