عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8009
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/1
مصوبه‌‌ وزير دادگستري در تاریخ 1351/1/1

اصلاحيه بند 2 ماده 23 اصلاحي آئين نامه راهنمايي و رانندگي

نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي بند 2 از ماده 23 اصلاحي آئين نامه راهنمائي و رانندگي بشرح زير اصلاح مي‌شود.
درصورتيکه متقاضي کور باشد مگر براي متقاضيان دوچرخه پائي و موتورسيکلت و تراکتور زراعي و پايه دوم شخصي اتومبيل که فاقد يک چشم بوده و ميزان ديد چشم سالم آنان نيز کمتر از 10/9 نباشد و به علاوه دارندگان گواهينامه پايه دوم شخصي اتومبيل فاقد يک چشم بايد نقص ميدان ديد خود را با نصب آئينه مخصوص در اتومبيل جبران نمايند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه