عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8002
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/24
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

آئين نامه اجرائي ماده 4 قانون نحوه رسيدگي به تخلفات واخذ جرائم رانندگي مصوب 1350/2/30


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه