عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

[امضاء]

ماده واحده فوق به استناد قانون پرداخت مطالبات شركتهاي كوتينوكاروكوكس مصوب 1346/4/15 در جلسه روز شنبه شانزدهم دي ماه يك هزار و‌سيصد و پنجاه و يك به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي رسيده و قابل اجرا مي‌باشد.
رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي


روابــــط صریـــــــــح