عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1351/1/1

‌ماده واحده ـ

به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ چهار ميليون و سيصد و نود و شش هزار و هشتصد و بيست و سه (4396823) ريال مطالبات‌ شركت كوكس را بپردازد.