عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8123
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون دارايي در تاریخ 1351/8/29

‌اجازه پذيرفتن پرداختي مؤسسات بيمه به صندوق تأمين خسارتهاي بدني جزو هزينه‌هاي قابل قبولروابــــط صریـــــــــح