عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8009
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/1
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون برنامه در تاریخ 1351/4/15

-