عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8000
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/21
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1351/4/3

برنامه اجرايي راه آهن دولتي ايران جهت حفاظت شبكه راه آهن