عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8224
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1352/1/30
  • تعداد مواد:42
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/12/10
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/8

‌قانون گذرنامهروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه