عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8190
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/12/13
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/10/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/11/16

‌قانون اصلاح قانون واگذاري اراضي و ابنيه دولتي به مؤسسات خيريه و درماني مصوب اسفند 1343روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه