عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/11/2

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1351/8/16 در جلسه روز دوشنبه دوم بهمن ماه يك هزار و‌سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف امامي