عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8163
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/11/10
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت آب و برق]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/10/12
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/9/20

‌قانون مجازات اخلال‌كنندگان در تأسيسات آب و برق و گاز و مخابرات كشورروابط زیرمجموعه