عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8151
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/24
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:پروتكل ضميمه فوق شامل 9 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/8/29
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/9/28

‌قانون پروتكل درباره حفاظت و نگهداري و تعمير و بازرسي و تجديد و نصب مجدد علائم مرزي در سرحدات ايران و‌تركيه