عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8141
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/12
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/8
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/9/19

‌قانون تعيين و حفاظت علائم و نشانه‌هاي زميني مربوط به نقشه‌برداري و تحديد حدود و حريم