عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8140
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/11
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/9/21
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/9/6

‌قانون اصلاح ماده 113 قانون اصلاح قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهيروابط زیرمجموعه