عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8132
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/10/2
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
  • یادداشت:كنوانسيون ضميمه فوق شامل 62 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/3/30
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/9/13

قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد گمركي ترانزيت بين‌المللي كالاها