عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8123
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/09/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/19
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/8/22

‌قانون پروتكل‌هاي اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري شيكاگو


‌ماده واحده ـ پروتكل اصلاحي ماده 45 و پروتكل اصلاحي بند الف ماده 48 و بند ه [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن پروتكل‌هاي ضميمه پس از تصويب مجلس [...ادامه]

پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري مونترال 14 ژوئن 1954 (‌ماده 45) ‌مجمع عمومي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه در تاريخ اول ژوئن 1954 هشتمين اجلاسيه [...ادامه]

‌پروتكل برخي اصلاحات كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري (‌بند الف ماده 48 ـ بند ه ماده 49 و ماده 61) كه [...ادامه]

‌پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري (‌ماده 50 الف) ‌كه در 21 ژوئن 1961 در مونترال به امضاء رسيده است. مجمع [...ادامه]

‌پروتكل اصلاحي كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري رم ـ 15 سپتامبر 1961 (‌ماده 48 ـ الف) ‌مجمع عمومي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري [...ادامه]

‌پروتكل اصلاحي ماده 56 كنوانسيون بين‌المللي هواپيمايي كشوري كه در 7 ژوييه 1971 در وين به امضاء رسيده است. ‌مجمع عمومي سازمان بين‌المللي هواپيمايي كشوري ـ كه در تاريخ پنجم ژوييه 1971 هيجدهمين [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه