عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8035
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/6/1
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداري]
  • یادداشت:معاهده فوق شامل 51 ماده است.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/4/18
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/4/7

قانون الحاق دولت ايران به معاهده واحد مواد مخدر 1961 نيويورك

‌ماده واحده ـ معاهده واحد مربوط به مواد مخدر مشتمل بر يك مقدمه و 51 ماده و [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر يك ماده و متن معاهده واحد ضميمه پس از تصويب [...ادامه]

معاهده واحد درباره مواد مخدر مورخ 1961

‌فهرست‌ها ـ

‌قطعنامه شماره 2 ـ درمان معتادين مواد مخدر ‌كنفرانس ‌با يادآوري مقررات ماده 38 قرارداد موضوع درمان و نوتواني معتادين: [...ادامه]

‌قطعنامه شماره 3 ـ داد و ستد قاچاق ‌كنفرانس 1 ـ جلب توجه مي‌نمايد كه اين سوابق تا حد امكان از [...ادامه]

‌قطعنامه شماره 4 ـ تركيب كميسيون مواد مخدر ‌كنفرانس ‌شوراي اقتصادي و اجتماعي را دعوت مي‌نمايد كه درسي و دومين اجلاس [...ادامه]

‌قطعنامه شماره 5 ـ دستگاه بين‌المللي نظارت ‌كنفرانس ‌با عطف توجه به اهميتي كه تسهيل ترتيبات موقتي منظور در ماده [...ادامه]

‌سند اختتاميه كنفرانس ملل متحد براي تصويب قرارداد واحد درباره مواد مخدر 1 ـ شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد با صدور قطعنامه (6) 689 ژ [...ادامه]