عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8022
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي و منابع طبيعي]
  • یادداشت:متن كنوانسيون شامل 15 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/26
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/4/7

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به كنوانسيون بين‌المللي حفظ نباتات


روابــــط صریـــــــــح