عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8016
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/5/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/29
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/4/11

‌قانون تشكيل گارد صنعت نفت