عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8000
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/3/22

قانون قرارداد بين كشورهاي منطقه خليج فارس و شركتهاي نفتي در مورد تعيين بهاي نفت خام