عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:8000
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/22
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/3/30

قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون خدمات اجتماعي زنانروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه