عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7995
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/15
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/12/26
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/22

‌قانون توافق بين دولت ايران و شركتهاي نفتي در مورد عوارض بندري