عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7984
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/4/3
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1351/2/12
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/3/15

‌قانون الحاق يك تبصره به جزء 5 بند (‌د) ماده 15 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهيروابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه