عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7980
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/29
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1350/11/12
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1351/3/1

‌قانون پرداخت مطالبات تعهد شده مربوط به بستانكاران حاجيه ربابه معمارزادهروابــــط صریـــــــــح