عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/26

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده پس از تصويب مجلس‌سنا در جلسه روز دوشنبه 1351/2/18 درجلسه روز سه‌شنبه بيست و ششم ارديبهشت ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
‌رييس مجلس شوراي ملي ـ عبدالله رياضي