عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/26

‌ماده 4 ـ

آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به وسيله دولت تهيه و پس از تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين لازم‌الاجراء خواهد بود.