عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/26

‌ماده 3 ـ

كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شهرداريها مكلف به همكاري با سازمان دفاع غيرنظامي مي‌باشند و‌بايد آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي آنها را كه با توجه به مقررات اين قانون تهيه و تدوين مي‌شود به موقع اجراء بگذارند.