عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/26

‌ماده 2 ـ

از تاريخ تصويب اين قانون سازمان دفاعي غيرنظامي كشور با كليه دارايي و بودجه و كاركنان به نخست‌وزيري وابسته و سرپرست آن سمت ‌معاونت نخست‌وزير را خواهد داشت.