عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7972
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1351/3/20
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1350/12/17
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1351/2/25

‌قانون پرداخت هزينه‌هاي احداث سد ارس از محل مانده 35 ميليون روبل اعتبار موضوع موافقتنامه ايران و شوروي راجع‌به همكاري اقتصادي و فني