عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/18

‌مقاوله‌نامه شماره (14) درخصوص اجراء تعطيل هفتگي در مؤسسات صنعتي

‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار سومين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ 25 اكتبر 1921 در ژنو ‌منعقد ساخته پس از تصميم نسبت به پذيرش پيشنهادات مختلف در خصوص اجراي تعطيل هفتگي در صنعت (‌هفتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه)‌ و پس از اخذ تصميم بر اين كه پيشنهادات مزبور مصوب مقاوله‌نامه بين‌المللي در آيد مقاوله‌نامه زير را كه مقاوله‌نامه تعطيل هفتگي در صنعت "1921"‌ناميده مي‌شود براي الحاق اعضاي سازمان بين‌المللي كار طبق مقررات اساسنامه سازمان بين‌المللي كار مورد پذيرش قرار مي‌دهد.

‌ماده 1 ـ 1ـ در اين مقاوله‌نامه اصطلاح "‌مؤسسات صنعتي" شامل مؤسسات زير مي‌شود: ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 2 ـ 1 ـ كليه اشخاصي كه در كارگاه‌هاي صنعتي دولتي يا خصوصي و يا در [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هريك از كشورهاي عضو مي‌تواند اشخاصي را كه در مؤسسات صنعتي كه در آن [...ادامه]

‌ماده 4 ـ 1ـ هركشور عضو مي‌تواند با در نظر گرفتن كليه ملاحظات اقتصادي و انساني مناسب [...ادامه]

‌ماده 5 ـ هر كشور عضو بايستي تا حدود امكان مقرراتي وضع نمايد كه در ازاء مواردي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ هر يك از كشورهاي عضو بايد فهرستي از موارد استثنايي را كه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ براي تسهيل اجراي مقررات اين مقاوله‌نامه هر يك از كارفرمايان و رؤساء و مديران [...ادامه]

‌ماده 8 ـ الحاق رسمي به اين مقاوله‌نامه طبق اساسنامه سازمان بين‌المللي كار به اطلاع مديركل دفتر [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1 ـ مقاوله‌نامه حاضر پس از آن كه الحاق دو كشور عضو سازمان بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 10 ـ به مجرد اين كه الحاق دو كشور عضو سازمان بين‌المللي كار در دفتر بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 11 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شود تعهد مي‌كند كه [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شود تعهد مي‌نمايد كه [...ادامه]

‌ماده 13 ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق شده باشد مي‌تواند پس [...ادامه]

‌ماده 14 ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار بايستي اقلاً هر ده سال يك مرتبه گزارشي در [...ادامه]

‌ماده 15 ـ متن انگليسي و فرانسه مقاوله‌نامه حاضر متساوياً معتبر مي‌باشد. ‌متن فوق متن اصلي [...ادامه]

[امضاء] مقاوله‌نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده منضم به قانون اجازه الحاق [...ادامه]