عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1351/2/18

مقاوله‌نامه شماره (100) مربوط به تساوي اجرت كارگران زن و كارگران مرد در قبال كار هم ارزش

‌كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار كه بنا به دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار سي و چهارمين دوره اجلاسيه خود را در تاريخ ششم ژوئن1951 در شهر ژنو منعقد ساخته پس از اتخاذ تصميم نسبت به قبول پيشنهادي مختلف مربوط به اصل "‌تساوي اجرت زن و مرد در قبال كار هم ارزش"‌هفتمين موضوع دستور دوره اجلاسيه و پس از اتخاذ تصميم بر اين كه پيشنهادي مزبور به صورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي درآيد.
‌در تاريخ بيست و نهم ژوئن 1951 ـ مقاوله‌نامه زير را تحت عنوان "‌مقاوله‌نامه مربوط به تساوي اجرت‌ ـ مورخ 1951" مورد تصويب قرار مي‌دهد:

‌ماده 1 ـ به موجب اين مقاوله‌نامه: ‌الف ـ اصطلاح "‌اجرت" شامل مزد و حقوق معمولي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ 1 ـ هر يك از كشورهاي عضو بايد به وسائلي كه منطبق با روشهاي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ 1 ـ در صورتي كه اقدامات فوق‌الذكر به نحوي باشد كه اجراي مقررات اين [...ادامه]

‌ماده 4 ـ كشورهاي عضو به هر ترتيبي كه مناسب بدانند در طريق تأمين اجراي مقررات اين [...ادامه]

‌ماده 5 ـ تصويب رسمي اين مقاوله‌نامه از طرف مقامات صلاحيتدار به‌اطلاع مديركل دفتر بين‌المللي كار خواهد [...ادامه]

‌ماده 6 ـ 1 ـ اين مقاوله‌نامه فقط براي كشورهايي لازم‌الاجرا خواهد بود كه الحاق آنان توسط [...ادامه]

‌ماده 7 ـ 1 ـ اعلاميه‌هايي كه مطابق مقررات بند دوم از ماده 35 اساسنامه سازمان بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 8 ـ 1 ـ ضمن اعلاميه‌هايي كه مطابق بندهاي 4 و 5 از ماده 35 اساسنامه [...ادامه]

‌ماده 9 ـ 1ـ هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق شده باشد مي‌تواند [...ادامه]

‌ماده 10 ـ 1 ـ مديركل دفتر بين‌المللي كار عموم كشورهاي عضو سازمان بين‌المللي كار را از [...ادامه]

‌ماده 11 ـ مديركل دفتر بين‌المللي كار مطابق مفاد ماده 102 اساسنامه سازمان ملل متحد موظف است [...ادامه]

‌ماده 12 ـ هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار هر موقع لازم بداند گزارش جامعي در خصوص اجراي [...ادامه]

‌ماده 13 ـ 1 ـ در صورتي كه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي مبني بر تجديد نظر جزئي يا [...ادامه]

‌ماده 14 ـ متون فرانسه و انگليسي اين مقاوله‌نامه متساوياً معتبر مي‌باشند.

[امضاء] مقاوله‌نامه فوق مشتمل بريك مقدمه و چهارده ماده منضم به قانون اجازه الحاق دولت [...ادامه]