عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1350/3/15

[امضاء]

جدول فوق منضم به قانون جدول جديد انتخابات مجلس شوراي ملي مي باشد.
رئيس مجلس سنا. جعفر شريف امامي