عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6921
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/26
  • تعداد مواد:8
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در تاریخ 1347/8/11
مصوبه‌‌ مجلس سنا - کميسيون اصلاحات ارضي و تعاون روستائي در تاریخ 1347/8/5

‌لايحه قانوني اصلاح موادي از قانون تشكيل شركتهاي سهامي زراعيروابط زیرمجموعه