عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/8/8

‌ماده واحده ـ

هيأت امناي مدرسه عالي بازرگاني از اعضاي زير تشكيل مي‌شود:
1 ـ وزير علوم و آموزش عالي.
2 ـ وزير فرهنگ و هنر.
3 ـ وزير آموزش و پرورش.
4 ـ وزير دارايي.
5 ـ وزير اقتصاد.
6 ـ مديرعامل شركت ملي نفت.
7 ـ مديرعامل سازمان برنامه.
8 ـ دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
9 ـ مديرعامل بنياد فرهنگي رضا پهلوي.
10 ـ رئيس كل بانك مركزي.
11 ـ رئيس اتحاديه (‌فدراسيون) اتاقهاي بازرگاني كشور.
12 ـ رئيس اتاق صنايع و معادن ايران.
13 ـ رئيس مدرسه عالي بازرگاني.
14 ـ چهار نفر از شخصيتهاي فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي كشور به‌پيشنهاد وزير علوم و آموزش عالي و تصويب هيأت دولت.
‌تبصره 1 ـ به جاي اعضاي مذكور در ده بند اول ممكن است نمايندگان تام‌الاختيار آنان حضور يابند.
‌تبصره 2 ـ رئيس را هيأت امناء انتخاب خواهد كرد.
‌تبصره 3 ـ مدرسه عالي بازرگاني مشمول مقررات قانون هيأت امناي دانشگاه تهران مصوب 46.4.11 خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح