عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7038
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1348/1/26
  • تعداد مواد:300
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 كميسيون خاص مشترك مجلسين در تاریخ 1347/12/24

‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت

«مصوب 1347/12/24» (كميسيون خاص مشترك مجلسين)


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه