عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7002
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/5
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/11/26

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/11/26 بنا به پيشنهاد شماره 52083/5 مورخ 1347/11/17 وزارت دارائي و موافقتنامه شماره 44 ـ 2565/37217 مورخ 1347/10/8 وزارت دارائي و موافقتنامه شماره 76170 مورخ 1347/11/2 وزارت آباداني و مسکن تصويب نمودند مقدار 5 هزارمتر مربع زمين از اراضي پلاک شماره 4/1553 متعلق به گمرک آستارا جهت ايجاد ساختمان دادگاه و ثبت آستارا بوزارت دادگستري واگذار گردد.