عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6986
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/16
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/11/5 بنا به پيشنهاد شماره 42472/الف مورخ 1347/11/2 سازمان امور اداري و استخدامي کشور تصويب نمودند حفظ پست ثابت سازماني و ترتيب پرداخت حقوق و مزاياي مستخدميني که در اين تاريخ طبق ماده 5 و ماده 6 تصويبنامه شماره 8510 مورخ 1347/5/5 در حال مأموريت مي‌باشد در صورت تمديد مأموريت چنانچه ضرور باشد استثنائاً در مورد مشمولين ماده 5 تا پايان سال 1347 و در مورد مشمولين ماده 6 تا پايان سال 1348 مجاز خواهد بود.