عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6920
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/08/25
  • دستگاه مجری:[سازمان بازرسي شاهنشاهي]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

هيئت وزيران در جلسه مورخه 1347/8/5 در تکميل تصويبنامه‌هاي شماره‌هاي 5644 مورخ 1347/3/27 و 8688 مورخ 1347/5/6 مربوط به‌آئين نامه پاداش و هزينه سفر و فوق‌العاده سازمان بازرسي شاهنشاهي تصويب نمودند.
1 ـ قسمت (1) بند (2) بشرح زير اصلاح مي‌شود:
1 ـ هزينه سفر
براي مأموريتي که بخارج از مرکز مسافرت مينمايند وسيله نقليه از طرف سازمان يا بليط هواپيما يا وسيله متناسب ديگر برحسب مورد رأساً از طرف سازمان تهيه و در غير اينصورت هزينه سفر بقرار کيلومتري 1 ريال و براي مسافتهاي کمتر از 50 کيلومتر تا کيلومتري 2 ريال محاسبه و پرداخت مي‌شود.
2 ـ رديف هاي (5) و (6) بشرح زير به بند (ب) اضافه مي‌شود.
5 ـ فوق‌العاده مأموريت اشخاصي غير از کارمندان دولت که در معيت بازرسان اعزامي بخارج از مرکز عزيمت مي نمايند يا حق‌الزحمه آناني که در محل با سازمان همکاري مينمايند بر حسب تشخيص رياست سازمان بين روزانه 300 ريال‌الي 1هزار ريال قابل پرداخت خواهد بود.
6 ـ اختلاف فوق‌العاده مأموريني که از ساير وزارتخانه‌ها و نيروهاي انتظامي و مؤسسات وابسته بدولت که در معيت بازرسان بازرسي شاهنشاهي به مأموريت اعزام مي‌شوند تا ميزان فوق‌العاده پرداختي بمأموران هم رتبه ـ هم گروه يا هم درجه ثابت آنان در سازمان بازرسي شاهنشاهي از اعتبارات سازمان قابل پرداخت مي‌باشد.