عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6881
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/07/6
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/6/23

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/6/23 بنا به پيشنهاد شماره 2820 1346/9/8 و 12810/د 14985/س ـ 1347/6/10 وزارت کشور و باستناد ماده واحده قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 1346/6/25 تصويب نمودند از تاريخ صدور آگهي بمدت 6ماه بدارندگان اسلحه در نواحي ژاندارمري فارس ـ خوزستان ـ جنوب کرمان ـ اصفهان لرستان مهلت داده شود که با استفاده از معافيت تعقيب کيفري اسلحه و مهمات خود را بژاندارمري محل تحويل نمايند.


روابــــط صریـــــــــح