عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6871
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/6/25
  • تعداد مواد:20
  • دستگاه مجری:[وزارت آب و برق]

شرايط اجاره و بهره برداري از اراضي كه از آب سدها آبياري مي‌شود