عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6864
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/6/17
  • شماره ابلاغ :9172
  • تاریخ ابلاغ :1347/5/12
  • تعداد مواد:8
  • دستگاه مجری:[سازمان اداري و استخدامي کشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1347/5/12

-آئيننامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 2437/ط م 1347/2/1 سازمان امور اداري و استخدامي کشور و در اجراي بند ت ماده 39 قانون استخدام کشوري آئيننامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور را بشرح زير تصويب نمودند:

ماده 1 ـ کشورهاي جهان از نظر تعيين ميزان فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور براساس تقسيم [...ادامه]

ماده 2 ـ ميزان ريالي فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين دولت شاهنشاهي ايران در کشورهاي [...ادامه]

ماده 3 ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه سازمان امور اداري و استخدامي کشور هر 3سال [...ادامه]

ماده 4 ـ افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي در نمايندگيهاي سياسي دولت شاهنشاهي ايران در کشورهاي خارج [...ادامه]

ماده 5 ـ تطبيق وضع مستخدمين وزارتخانه و سازمانهاي دولتي که جهت اشتغال بخارج از کشور [...ادامه]

ماده 6 ـ درجه کشورهائي که دولت شاهنشاهي ايران در آن بتأسيس نمايندگي مبادرت خواهد کرد [...ادامه]

ماده 7 ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه نسبت به آن عده از مستخدمين شاغل در [...ادامه]

ماده 8 ـ از تاريخ تصويب اين آئيننامه کليه مقرراتيکه با مفاد مندرج در اين آئيننامه [...ادامه]

[امضاء] اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور ـ محمود کشفيان [...ادامه]

جدول شماره 1 درجه بندي کشورها  نام کشورها کشورهاي درجه يک  مالي ـ گينه ـ جمهوري دومينيکن ـ نيژر ـ ولتاي عليا   جمهوري [...ادامه]

جدول شماره 2 عناوين ميزان فوق‌العاده کشورهاي درجه 1 ميزان فوق‌العاده کشورهاي درجه 2 ميزان فوق‌العاده کشورهاي درجه 3 ميزان فوق‌العاده کشورهاي درجه [...ادامه]

جدول 1 توجيهي نحوه محاسبه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمين دولت شاهنشاهي ايران در کشورهاي خارج عناوين مبلغ ريالي [...ادامه]

جدول 2 توجيهي   برآورد تقريبي هزينه اضافي بر اثر اجراي طرح پيشنهادي (ريال)   تعداد نفراتي که در مقامهاي مربوط سمت [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح