عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/6/3
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/5

آيين نامه مأموريت

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/5 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور آئين نامه مأموريت موضوع مواد 11و 12 قانون استخدام کشوري را باستناد تبصره ماده 12 قانون مزبور بشرح ذيل تصويب نمودند.

ماده 1 ـ اعزام مأمور از يک وزارت خانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام کشوري [...ادامه]

ماده 2 ـ اعزام مأمور از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به [...ادامه]

ماده 3 ـ اعزام مأمور از يک وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به [...ادامه]

ماده 4 ـ چنانچه مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري از طرف انجمن شهر [...ادامه]

ماده 5 ـ چنانچه مؤسسات دولتي غير مشمول و مؤسسات مذکور در بند ت ماده 2 [...ادامه]

ماده 6 ـ اعزام مأمور از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام کشوري به [...ادامه]

ماده 7 ـ اعزام مستخدم بمنظور اشتغال در يکي از سازمانهاي بين‌المللي که دولت شاهنشاهي ايران [...ادامه]

ماده 8 ـ اعزام مستخدمين رسمي موضوع ماده 144 قانون استخدام کشوري بوزارتخانه‌ها يا مؤسسات دولتي [...ادامه]

ماده 9 ـ اين آئين نامه از تاريخ تصويب قابل اجرا است و تصويبنامه شماره 22050 [...ادامه]

[امضاء] اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است. وزير مشاور ـ محمود کشفيان [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح