عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :6849
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1347/5/30
  • شماره ابلاغ :8172
  • تاریخ ابلاغ :1347/5/5
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران مورخ 1347/5/5

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/5 بنا به پيشنهاد شماره 21269 1347/4/22 وزارت اقتصاد و موافقت شماره 479/ب ص 1347/4/89 سازمان برنامه و باستناد ماده 16 قانون برنامه عمراني 4 کشور با تغيير نام «مرکز صنايع کوچک و دستي ايران» موضوع تصويبنامه شماره 35640 ـ 26/10/43 به «مرکز صنايع دستي» موافقت و اساسنامه صنايع کوچک و نواحي صنعتي ايران وابسته بوزارت اقتصاد را بشرح پيوست تصويب نمودند.


روابــــط صریـــــــــح