عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • دستگاه مجری:[وزارت آباداني و مسكن]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/5/12

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/5/12 بنا به پيشنهاد شماره 36660 مورخ 1347/5/6 وزارت آباداني و مسکن و باستناد ماده 14 اساسنامه قانوني سازمان مسکن تصويب نمودند مدت خدمت آقاي عبدالحسين اتحاديه بسمت بازرس سازمان مسکن از تاريخ 1347/6/2 براي مدت 1سال ديگر تمديد شود.


روابــــط صریـــــــــح