عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6822
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/29
  • دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/22

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/4/22 بنا به پيشنهاد شماره 1/45517، 1347/4/12 وزارت آموزش و پرورش و باستناد ماده 2 قانون کتابهاي درسي مصوب 1347/3/16 ابقاء آقاي جهانگير شمس آوري را بسمت رياست سازمان کتابهاي درسي ايران از تاريخ انقضاي مدت مقرر در تصويبنامه شماره 4/727،1344/2/30 تصويب نمودند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.


روابــــط صریـــــــــح