عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6822
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/29
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/15

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/4/15 بنابه پيشنهاد شماره 17201 مورخ 1347/4/4 وزارت اقتصاد و نظر بموافقت قبلي هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي در 126 جلسه‌هيئت در تاريخ 19 خردادماه 1347 مراتب زير را تصويب نمودند.
به DIPL. ING. Dr, WALTER ZUMTOBEI مقيم اطريش اجازه داده مي‌شود که بموجب قانون جلب و حمايت سرمايه‌هاي خارجي و با رعايت کليه قوانين و مقررات کشور سرمايه لازم را بمنظور تأسيس کارخانه جهت ساخت ترانفورماتور لامپهاي فلورسنت و بخار جيوه اي با مشارکت شرکت جارتکتنيک بکشور وارد نمايد.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.