عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6806
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/4/10
  • تعداد مواد:4
  • دستگاه مجری:[وزارت منابع طبيعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/4/1

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/4/1 بنا به پيشنهاد شماره 1315/ح 755 مورخ 1347/1/17 وزارت منابع طبيعي و باستناد ماده 8 قانون مربوط باراضي ساحلي آئين نامه اجرائي قانون مذکور را بشرح زير تصويب نمودند.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه