عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6770
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/2/29
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1347/2/14

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1347/2/14 بنا به پيشنهاد شماره 157/ق 1347/2/3 وزارت کشور تصويب نمودند، در اجراي ماده واحده قانون معافيت از تعقيب کيفري تحويل دهندگان اسلحه قاچاق مصوب 25/6/46 از تاريخ صدور آگهي بمدت 6 ماه بدارندگان اسلحه در حوزه استحفاظي ناحيه 1 ژاندارمري مرکز مهلت داده مي‌شود که با استفاده از معافيت کيفري اسلحه و مهمات خود را بژاندارمري محل تحويل نمايند.


روابــــط صریـــــــــح